مشخصات فردی و زندگینامه
نام:رسول
نام خانوادگی:عطایی
شهرت:عطایی
پست الکترونیک:ataeerasol@gmail.com
آدرس وب سایت:ataeerasol@gmail.com
نخصص ها:علوم حدیث ، فقه و اصول ، الهیات و معارف اسلامی